o NAMA

SINDIKAT RADNIKA HBIS SERBIA

Sindikalna organizacija je osnovni oblik organizovanja članova Sindikata radnika HBIS Serbia i čine je svi članovi zaposleni kod poslodavca.

Sindikalna organizacija je organizacija članova bez obzira na pol, jezik, rasu, nacionalnu pripadnost, veroispovest, političko ili drugo uverenje, socijalno poreklo, imovinsko stanje, članstvo u političkim organizacijama, obrazovanje, poslove koje obavlja ili neko drugo lično svojstvo, status, opredeljenje ili uverenje.

Sindikalna organizacija je samostalna, demokratska i interesna organizacija zaposlenih, koja na načelima dobrovoljnosti, solidarnosti, odgovornosti, efikasnosti i javnosti rada, štiti i unapređuje prava iz rada i po osnovu rada, kao i profesionalne, radne, ekonomske,  socijalne, kulturne i druge pojedinačne i kolektivne interese članova Sindikata radnika HBIS Serbia.

Sindikalna organizacija je samostalna u odnosu na poslodavca, lokalnu samoupravu i organe vlasti.

Samo neke od činjenica

Brojke govore o nama

+ 0
Broj članova
0
Godina osnivanja
+ 0
Odbranjenih radnika na komisiji